Programy unijne


unia
unia                                     zporr


Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
Tytuł projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Nazwa programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Numer i Nazwa priorytetu 2. Społeczeństwo Informacyjne
Numer i Nazwa działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 5 178 434,00 PLN
Kwota wsparcia 4 400 623,40 PLN
Podpisanie umowy o dofinansowanie 18.10.2013 r.
Beneficjent Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Kontakt w sprawie projektu Łukasz Lewadowski tel. kontaktowy (32) 432-81-14
Główny cel projektu Przyczynienie się do rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w placówkach służby zdrowia poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych na terenie Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, wykorzystywanych w działaniach administracyjno - zarządczych szpitala, a przede wszystkim we wszelkich procedurach związanych z obsługą pacjenta ? wprowadzenie wielopoziomowej platformy e-Szpital.
do góry
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Państwowego Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku
Od stycznia 2006r. do listopada 2007r. trwały prace budowlane związane z realizacją projektu -Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Państwowego Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku- dotowanego ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, przy współudziale Organu Założycielskiego czyli Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt zadania to kwota 6 570 753,58zł. Na terenie Szpitala została wykonana nowa kanalizacja deszczowa i sanitarna, zainstalowano stację dezynfekcji ścieków a po zakończeniu prac ziemnych odtworzono wszystkie drogi wewnętrzne. Inwestycja, której celem jest wzmacnianie konkurencyjności regionów, w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy warunków funkcjonowania Szpitala poprzez wyeliminowanie częstych awarii odprowadzających ścieki i poprawi oddziaływanie na środowisko
do góry