ODDZIAŁ XVIIIc - PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE

Znajduje się na parterze w Pawilonie Nr 18, obok Izby Przyjęć i posiada 30 łóżek. Świadczenia obejmują diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej18 r.ż, u których konieczna jest jednoczesna diagnostyka i leczenie schorzeń somatycznych w warunkach oddziału całodobowego. Oddział zajmuje się leczeniem pacjentów :

 • uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
 • z powodu podjętej próby suicydalnej, bądź ujawniający tendencje suicydalne
 • w podeszłym wieku ujawniający deficyty w funkcjonowaniu poznawczym
 • z upośledzeniem umysłowym
 • wymagający usprawnienia ruchowego
 • z zaburzeniami psychotycznym
 • z zaburzeniami depresyjnymi oraz lękowymi z współistniejącymi chorobami somatycznymi
 • z zaburzeniami osobowości i zachowania.

Leczone są schorzenia dodatkowe występujące w chorobie zasadniczej m.in.:

 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu żywienia i przemiany materii
 • choroby układu krążenia
 • choroby układu oddechowego
 • choroby układu pokarmowego
 • choroby skóry i tkanki podskórnej i in.

Podczas pobytu zapewniona jest diagnostyka laboratoryjna a w razie potrzeby także radiologiczna, badania EKG,USG,RTG,EEG oraz diagnostyka psychologiczna i indywidualna psychoterapia. Wszyscy pacjenci mają możliwość skorzystania z zajęć terapeutycznych. W razie potrzeby prowadzona jest także fizykoterapia. W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji specjalistycznych z zakresu: neurologii, chirurgii, pulmonologii, laryngologii, dermatologii, okulistyki, ginekologii i innych.

Kompleksowa diagnoza stanu pacjenta i udzielona pomoc terapeutyczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb pacjenta aby:

 • poprawić jego funkcjonowanie fizyczne i psychospołeczne
 • poprawić jakość życia
 • przeciwdziałać narastaniu deficytów / w zakresie samoobsługi i sprawności, umiejętności społecznych funkcjonowania poznawczego /i trudności osobistych
 • motywować do dalszej pracy nad sobą po ukończeniu hospitalizacji.

Dobór zajęć i metod oddziaływań rehabilitacyjnych uwzględnia aktualny stan psychiczny, możliwości fizyczne i poziom społeczno-kulturalny pacjenta oraz na podstawie określonych deficytów, potrzeb i możliwości poznawczych pacjenta.

lekarz internista, konsultujący w razie potrzeby lekarz neurolog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarki, opiekunka, pracownik socjalny za pomocą:

 • diagnozy psychologicznej, autodiagnozy. psychoedukacji, interwencji kryzysowej, psychoterapii krótkoterminowej, leczenia fizjoterapeutycznego ( fizykoterapii , gimnastyki, siłowni ), treningu umiejętności społecznych( trening interpersonalny), trening funkcji poznawczych, trening higieniczny, kulinarny, muzykoterapia z relaksacją ( muzykoterapia bierna i czynna),trening umiejętności gospodarowania pieniędzmi ( trening budżetowy), psychorysunek .