Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny SPZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Szczegółową organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania i tryb pracy poszczególnych komórek organizacyjnych okreslają regulaminy wewnętrzne stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu:
Regulaminy komórek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Uchwała nr 13 w sprawie zmiany Regulaminu Porządkowego