DZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZEJ I DOKUMENTACKI CHORYCH

Dział Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych mieści się w Budynku Administracji Szpitala na parterze w pokoju Nr 3 i 4. Pracownicy Działu posiadają wiedzę i kompetencje do udzielania wszelkich informacji oraz wydawania dokumentacji pacjentom, osobom upoważnionym, przedstawicielom ustawowym pacjenta oraz organom i podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W strukturę Działu wchodzi Archiwum Medyczne Szpitala.

Pracownicy Działu dostępni są w godzinach od 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu:

 • Kierownik Działu mgr Teresa Tomaszuk : 32/4328140
 • Specjalista Działu mgr Sonia Ambroziak , mgr Marzena Perduta : 32/4328145
 • Statystycy medyczni : Joanna Winkler, Anna Kuzior : 32/4328191,
 • Liliana Dębińska, Iwona Gorazdowska : 32/4328168,
 • Grażyna Wystyrk , Romanek Jadwiga : 32/4328167

Do zadań Działu Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych należy:

 • zbieranie, opracowywanie, przekazywanie analiz ,wykazów, meldunków i informacji o działalności oddziałów szpitalnych dla potrzeb Dyrekcji Szpitala oraz uprawnionych instytucji i organów;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu działalności Szpitala zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • przygotowanie, prowadzenie, kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji medycznej w Archiwum Medycznym Szpitala oraz zabezpieczenie przed utratą lub zniszczeniem, a także dostępem osób nieupoważnionych do dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wypożyczanie historii chorób na potrzeby Oddziałów Szpitala, jak również dla celów kontroli / wewnętrznej i zewnętrznej /uprawnionych organów;
 • wydawanie pacjentom kopii dokumentacji medycznej i zaświadczeń z Archiwum –pobieramy opłaty zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szpitala Nr 53/2011 z dnia 22.07.2011 r i Zarządzeniem Dyrektora Nr 11/2014 z dnia 26.02.2014 r.
 • udostępnianie i przesyłanie dokumentacji medycznej uprawnionym osobom i organom odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie księgi głównej / przyjęć i wypisów, zgonów/pacjentów hospitalizowanych odbywa się w wersji elektronicznej;
 • prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich pacjentów leczonych w oddziałach;
 • nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowego wypełniania kart statystycznych;
 • bieżące sporządzanie dziennego, miesięcznego, okresowego ruchu chorych na podstawie relewów i uaktualniania ewidencji pacjentów przebywających w Szpitalu w wersji elektronicznej;
 • analizowanie danych dotyczących liczby leczonych, wypisanych zmarłych chorych a także prowadzenia zestawień , opracowań statystycznych, obliczeń wskaźników statystycznych na poszczególnych oddziałach szpitalnych;
 • prowadzenie korespondencji ogólnej dotyczącej pacjentów Szpitala, wyznaczania terminów internacji i obserwacji sądowo-psychiatrycznej;
 • prowadzenie rejestru pacjentów przyjętych do Szpitala bez ich zgody oraz sporządzanie sprawozdań do Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie dotyczących monitorowania Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego;
 • monitorowanie wokand sądowych związanych z przyjęciem pacjentów bez zgody wymaganej w art.22 Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego;
 • sprawowanie nadzoru nad terminowym przekazywaniem danych dotyczących pacjentów oczekujących na leczenie w ZOL-u do Śląskiego Oddziału NFZ;
 • kontrolowanie statusu ubezpieczenia chorych i uprawnienia do korzystania ze świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych;
 • sporządzanie ofert na realizację świadczeń opieki zdrowotnej do Śl.NFZ oraz do podwykonawców świadczeń diagnostycznych;
 • nadzorowanie i monitorowanie realizacji umów zawartych z NFZ i z podwykonawcami świadczeń zdrowotnych
 • rozliczanie wykonywanych usług z NFZ;
 • ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala w celu prawidłowego przekazywania informacji niezbędnych do rozliczeń świadczeń zdrowotnych;
 • stały monitoring struktury i liczby usług medycznych świadczonych przez poszczególne komórki organizacyjne Szpitala;
 • opracowywanie raportów, analiz , sprawozdań finansowych do Śl.NFZ;
 • opracowywanie danych zgodnie z zaleceniami zawartymi w kontraktach, generowanie sprawozdań elektronicznych oraz wydruków papierowych;
 • przygotowywanie dokumentów umożliwiających rozliczenie udzielonych świadczeń medycznych i terminowe kierowanie tych dokumentów do właściwych płatników.